První setkání s mediátorem

Co je tzv. první setkání s mediátorem

Dle stávající platné právní úpravy, konkrétně dle ustanovení § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, „je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí.”

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že první setkání s mediátorem může být nařízeno pouze účastníkům, kteří již řeší svůj problém u soudu.

Vzhledem ke skutečnosti, že býváme ze strany účastníků soudního řízení, jimž bylo soudem nařízeno první setkání s mediátorem, často dotazovány, co to vlastně první setkání s mediátorem je a jak probíhá, rády bychom pro lepší představu uvedly pár informací.

Jak první setkání s mediátorem probíhá?

Cílem prvního setkání s mediátorem je:

* seznámit účastníky s principy mediace, jejími možnostmi ale i limity,

* informovat účastníky o postavení mediátora při mediaci,

* informovat účastníky o účelu a zásadách mediace,

* informovat účastníky o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody,

* informovat účastníky o možnosti mediaci kdykoli ukončit,

* informovat účastníky o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace,

tedy, zjednodušeně řečeno, podat účastníkům veškeré informace o průběhu, podmínkách a možnostech mediace tak, aby účastníci mohli na konci tohoto setkání zodpovědně zvážit, zda pro ně mediace může být přínosná, a rozhodnout se, zda situaci, v níž se nachází, chtějí mediací řešit či nikoli.

První setkání s mediátorem tedy končí rozhodnutím účastníků o tom, zda chtějí zahájit mediaci samotnou nebo ne. Pokud se následně účastníci pro mediaci rozhodnou, dojde po skončení prvního setkání s mediátorem k uzavření smlouvy o provedení mediace (která ze zákona vyžaduje písemnou formu), přičemž uzavřením této smlouvy je mediace zahájena.

Jak dlouho první setkání s mediátorem trvá?

Ze shora uvedeného popisu je patrné, že délka prvního setkání s mediátorem nepřekročí cca jednu hodinu času. Pokud by se všichni účastníci shodně rozhodli pro mediaci, potom jsme vždy připraveny plynule pokračovat a zahájit již samotnou mediaci. V tomto případě je třeba počítat s tím, že jednání (tj. první setkání s mediátorem + následná mediace) trvá celkem cca tři hodiny.

Kdo se první setkání s mediátorem účastní?

Kromě mediátora (případně mediátorů, mediují-li ve dvojici) by se prvního setkání s mediátorem měli v první řadě zúčastnit samotní účastníci, tedy ti, kterých se spor bezprostředně týká. Účastníci se samozřejmě mohou i u prvního setkání s mediátorem (jakož i v následné mediaci) nechat zastoupit svými právními (nebo jinými) zástupci. Naše zkušenosti nás však vedou k závěru, že je důležité a přínosné, pokud jsou účastníci prvnímu setkání s mediátorem, jakož i následné případné mediaci přítomni osobně; odpovídá to lépe principům, z nichž mediace při řešení konfliktu vychází. Proto vždy klademe účastníkům na srdce, aby své případné zastoupení pečlivě zváží. Nebráníme se samozřejmě tomu, aby účastníci své právní zástupce k prvnímu setkání s mediátorem jakož i k následné mediaci přizvali jako doprovod – v takových případech preferujeme, když jsou přítomni právní zástupci obou stran, tak, aby bylo zachováno rovné postavení všech účastníků.

Jaká je výše odměny za první setkání s mediátorem?

Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, dle kterého výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu, náleží mu rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty.