Průběh mediace

Mediace probíhá v několika fázích, jež na sebe navazují. Na samém počátku mediátor seznámí účastníky s metodou mediace, s rolí mediátora, jeho chováním v průběhu mediace, informuje je o své nestranností a povinnosti mlčenlivosti, jakož i o výší odměny a nákladů za mediaci. V dalších fázích dostává každý z účastníků možnost vyjádřit svůj postoj, svoje potřeby a přání; mediátor shromažďuje informace a rozdílné postoje stran strukturuje tak, aby bylo možné zjistit, v čem skutečně spočívá problém mezi účastníky mediace. Mediátor podporuje komunikaci mezi stranami, pomáhá jim poznat možná nedorozumnění vzniklá např. nedostatkem informací, akceptovat vzájemně rozdílné potřeby a zájmy, oddělit od sebe osobu a věc (pozici a zájem, tedy „chci“ a „potřebuji“). Poté mohou být účastníky navrhována řešení, která jsou pro strany smysluplná a přijatelná. Jednoltivé možnosti řešení jsou účastníky mediace hodnoceny a následně je vybráno řešení, které všem zúčastněným přinese nejvíce užitku. Na konci mediace je většinou uzavřena písemná mediační dohoda, v níž je vybrané řešení účastníky písemně stvrzeno.

Tato mediační dohoda má v případném soudním sporu (pokud by tedy některý z účastníků mediace dobrovolně neplnil své závazky, k nimž se v mediační dohodě zavázal) stejnou právní sílu jako jakákoliv jiná smlouva. V naprosté většině případů však mediační dohoda jako důkazní prostředek v žádném soudním řízení nefiguruje. To vyplývá ze skutečnosti, že mediace umožňuje nalezení takového řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám všech zúčastněných; ti je pak plní dobrovolně a soudního řízení není třeba.

Jestliže strany v průběhu mediace nenaleznou společné řešení jejich problému, mají vždy možnost obrátit se na soud, který o jejich sporu rozhodne.

Jedno mediační jednání trvá většinou tři hodiny, nicméně jeho konečná délka závisí na složitosti projednávané věci. V jedné věci se může uskutečnit více mediačních jednání, vždy dle potřeb účastníků mediace. Mediace je placená služba, odměna mediátora bude vždy písemně dohodnuta před zahájením prvního mediačního jednání.