Ceník

Výše odměny za mediaci je smluvní a liší se v závislosti na konkrétních okolnostech daného případu a náročnosti mediace. Na výši odměny za mediaci se s Vámi vždy dohodneme předem. 

Vstupní konzultace (např.telefonická nebo e-mailová komunikace s potenciálními účastníky mediace, posouzení případu z hlediska jeho vhodnosti pro mediaci) 

  • v délce trvání do 15 minut: zdarma
  • v délce trvání více než 15 minut (max. 1 hodina) - účtována odměna ve výši 400,- Kč

První setkání s mediátorem nařízené soudem:

  • odměna ve výši 400,- Kč za první setkání s mediátorem za každou započatou hodinu, přičemž výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

Mediace

Rodinná mediace (tj. spory ve věci péče o děti a rozvod manželství)

  • 1.600,- Kč

Mediace v níž tarifní hodnota* nepřesáhne částku 500.000,- Kč

  • 2.000,- Kč

Mediace v niž tarifní hodnota* přesáhne částku 500.000,- Kč

  • 2.800,- Kč

*Tarifní hodnotou se rozumí výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí mediace.

 

Mediace v ostatních oblastech ( např. sousedské spory, některé pracovně - právní spory):

  • 1.800,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH a jsou účtovány za každou započatou hodinu mediace.

Bývá pravidlem, že odměnu mediátora hradí účastníci mediace rovným dílem. Obě strany tak mají vyvážený zájem na efektivním průběhu mediačního jednání a vyřešení své situace v rozumném čase.

K výše uvedené odměně za mediaci může být účtována náhrada hotových výdajů (jako např. cestovní výdaje, poštovné, náklady na pořízení opisů a kopií, atd.) v paušální výši 300,- Kč/mediační setkání.

kontakty

mapa
třída kpt. Jaroše 26
602 00 Brno


mediace@cm-brno.cz
kontaktní formulář

Naše MOTTO

Albert Einstein

Nemůžeme vyřešit problém pomocí stejného způsobu uvažování, který jsme použili, když jsme jej vytvořili.

Albert Einstein

Spolupráce

Asociace mediátorů ČR
Radoušová Ptáček legal